Kezdőlap    

Autósiskolák etikai kódexe

I. Bevezetés

1. Jelen Etikai Kódex célja, hogy az Autósiskolák közössége és a képzés minden szereploje számára utat mutasson a tisztességes piaci verseny, a becsületes üzleti magatartás, és az elvárható piaci cselekedetek tekintetében.

2. Ezen túlmenoen alapul szolgál az etikai eljárásokhoz, a képzésben résztvevo szereplok magatartásának kialakításához és megítéléséhez.

3. Az etikai kódex az oktatás különbözo területein dolgozó szakemberek számára ajánlásokat, irányelveket fogalmaz meg a tisztességes verseny elvének és gyakorlatának érvényre juttatása, a tanulók mindenkor elégedettségre okot adó kiszolgálása érdekében.

4. Az etikátlan magatartásokkal szemben mindenekelott a vonatkozó törvények következetes betartása, a szakmai és a társadalmi közvélemény nyilvános ítélete hívható segítségül.

5. A jogrend, a körülmények és a közfelfogás változásával összefüggésben indokolt a kódex esetenkénti felfrissítése. Az Autósiskolák etikai kódexének idorol idore történo újraalkotását az elozoeken kívül az is indokolja, hogy idovel mind maga a szakma, mind pedig a vele szemben támasztott követelmények és elvárások is változnak.

II. A kódex hatálya

1. A kódex hatálya a Magyarországon közúti jármuvezeto-képzést végzo kamarai tag társas és egyéni vállalkozásokra, (a továbbiakban Autósiskolák) valamint az e vállalkozásokkal kapcsolatban álló és a képzési folyamatban résztvevo iskolavezetokre, szakoktatókra terjed ki.

2. Az Etikai Kódex normáit sérto, azzal ellentétes belso (társasági vagy vállalkozói) szabályozás nem megengedett.

III. Általános irányelvek

1. Az üzleti tisztességbe ütközo magatartás akkor is elítélendo, ha az jogszabályi eloírást nem sért.

2. A jelen kódex alkalmazása során az Autósiskola által bármely jogviszony keretében alkalmazott személy eljárása, magatartása, mulasztása az etikai felelosség szempontjából úgy minosül, mintha az, az Autósiskola cselekménye lenne. Ily módon a jelen kódex Autósiskolákra meghatározott etikai követelményeit alkalmazottai tekintetében is értelmezni, illetve alkalmazni kell.

3. A jármuvezeto-képzésben résztvevok konkrét szakmai tennivalóit, kötelességeit, a személyi- és tárgyi feltételeket a vonatkozó jogszabályok és a Közlekedési Fofelügyelet szabályzatai, tantervei teljes részletességgel írják elo.

4. Az Etikai Kódex eloírásainak be nem tartása következményeket von maga után. Az eljárási szabályokat, az alkalmazható szankciókat, valamint a kamarai tagokra vonatkozó általános etikai normákat "A Magyar kereskedelmi és Iparkamara valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák Etikai Kódexe" tartalmazza.

IV. Általános követelmények

1. A képzési tevékenységet a kölcsönös együttmuködés szellemében, az üzleti erkölcs és a tisztességes verseny elvének megfeleloen kell folytatni, és figyelemmel kell lenni az általánosan elfogadott szakmai szokásokra.

2. A jármuvezeto-képzésben résztvevok elsodleges kötelessége, hogy a tanulók részére magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak

3. Az Autósiskola jogellenes cselekmény folytatását nem turheti meg. Amennyiben az eljárás során érintetté válik, köteles az eljáró hatóság munkáját segíteni.

4. A beiskolázási és a képzési folyamatban a tanulók közötti semmilyen megkülönböztetés, vagy elony biztosítása nem megengedett.

V. Autósiskolák egymás közötti viszonya

A szolgáltatás jellege megköveteli, hogy az autósiskolák hivatalos érintkezései során kölcsönösen legyenek segítokészek és elozékenyek egymás iránt, becsüljék egymás munkáját.

A tanuló áthelyezo szándékos visszatartásával, a kért vizsgahely indokolatlan fenntartásával a tanuló, az oktató vagy a másik autósiskola nem kerülhet hátrányos helyzetbe.

Vitás kérdések rendezése

Ha két vagy több Autósiskolának vitája keletkezik egymással, akkor elsosorban az illetékes területi kamara etikai bizottságának közremuködését indokolt igénybe venni.

Az üzleti titok védelme

Az üzleti titok jogosulatlan megszerezése és felhasználása, mással való közlése nem megengedett.

Különösen etikátlan magatartásnak minosül:

a) más Autósiskola által beiskolázott tanulók névsorának megszerzése a saját ügyfélkör bovítése céljából;

b) a másik képzoszerv képzési- módszereinek, terveinek, adatainak, technológiájának illegális megszerzése és annak saját célokra való felhasználása;

c) ha a szakoktató több autósiskolánál is szerzodéses jogviszonyban van és az egyik autósiskoláról adatokat, terveket, elképzeléseket stb. szolgáltat ki a másik autósiskolának.

A jó hírnév védelme

a) Az Autósiskolák egymás jó hírnevét semmilyen módon nem sérthetik meg, tilos jogellenes vagy etikátlan magatartással más Autósiskolának vagy szakoktatónak hátrányt okozni.

b) Hírnév- illetve hitelrontásnak minosül különösen:

- más Autósiskola tevékenységére vonatkozó, azt rossz színben feltünteto vagy muködését veszélyezteto valótlan állítás vagy alaptalan vádaskodás;

- más oktató személyére, tevékenységére, magánéletére vonatkozó, ot rossz színben feltünteto, valótlan állítás vagy alaptalan vádaskodás;

- más Autósiskolára tevékenységének körülményeire, az általa nyújtott szolgáltatás színvonalára vonatkozó sérto, lekicsinylo állítás;

- más Autósiskola valamely tevékenységének megszunésére, más vállalkozással való üzleti kapcsolatra, egyesülésre, vagy a tulajdonos személyének megváltozására vonatkozó alaptalan állítás.

Szakmai szolidaritás

Autósiskolát ért jogellenes, illetve etikátlan támadás esetén a többi Autósiskola köteles a szakmai szolidaritás elve szerint eljárni, lehetoségei szerint közremuködni a való tények megismertetése, az erkölcsi és jogi elégtétel érdekében.

Az etikus reklám követelményei

a) Az Autósiskola hirdetéseiben, egyéb kiadványaiban nem alkalmazhat hamis, illetve megtévesztésre alkalmas információt. A tájékoztatás a szolgáltatásokra vonatkozó valósághu adatokat a valós tények és körülmények elhallgatása nélkül tartalmazza.

b) Helytelenítendo a túlzó reklám, amely a Autósiskola által nyújtott elonyöket, lehetoségeket a valóságosnál lényegesen jobb színben tünteti fel.

c) Nem megengedheto a más autósiskolával, annak szolgáltatásával, kínálatával való megtéveszto, más jó hírnevének alaptalan megsértésére alkalmas összehasonlítás útján történo reklámozás. Nem megengedett különbözo kedvezményeket, vagy ingyenes szolgáltatást megtéveszto módon hirdetni.

d) Tisztességtelen az magatartás, ha a reklámtevékenységben meghirdetett szolgáltatást, színvonalat, kedvezményeket az Autósiskola nem, vagy csak részben biztosítja.

Az autósiskola helyiségeinek állapota

a) Az autósiskola külso és belso képének, berendezésének felszerelésének, közvetlen környezetének meg kell felelni az eloírt jogszabályi követelményeknek.

b) Rendkívül fontos, hogy a tanulókkal közvetlen kapcsolatba kerülo berendezések, taneszközök és szerszámok kifogástalan, sérülésmentes és megfelelo esztétikai állapotúak legyenek.

c) Külön figyelmet kell fordítani a munkavédelmi eloírások betartására, a balesetek megelozésére, az oktatás helyszíneinek (tantermek, tanpályák, tanmuhelyek, és a vizes mellékhelyiségek WC, mosdó stb.) folyamatos tisztántartására.

Az autósiskolák által közösen használt tanpályák rendje

a) A tanpályát üzemelteto Autósiskola köteles a pályát oktatásra alkalmas állapotban a vele szerzodéses viszonyban álló Autósiskolák rendelkezésre bocsátani és a tanpálya használati rendjét írásban szabályozni.

b) a bérlo Autósiskola köteles a tanpályát rendeltetésszeruen használni és a vonatkozó eloírásokat maradéktalanul betartani és az oktatóival, tanulóival betartatni.

c) a szakoktató a másik szakoktatót nem korlátozhatja a munkavégzésében, a tanpályáról nem küldheti el, köteles viszont a tapasztalt rendbontást az iskolavezetojének haladéktalanul jelenteni, aki jogosult és köteles a szükséges intézkedést megtenni.

VI. Ügyfélszolgálat

A tanulóval (ügyféllel) való bánásmód, viselkedés, kultúra

a) Az autósiskola valamennyi munkatársának megjelenése, öltözete mindig ápolt, tiszta legyen. Ajánlott a kituzo viselése.

b) Az ügyintézo az ügyfél megszólításánál, az ügyintézés során és a távozásakor mindvégig legyen udvarias, tapintatos, figyelmes, elozékeny. A tanulókkal szembeni türelmetlen, agresszív, fölényes, kioktató fellépés megengedhetetlen.

c) Az ügyintézo törekedjen az ügyfél igényeinek minél alaposabb megismerésére. Álljon rendelkezésre, és szükség esetén adjon tanácsot az igényelt tanfolyam vagy szolgáltatás kiválasztásában. Ismertesse a beiskolázás feltételeit, adjon korrekt tájékoztatást a képzés menetérol és az esetleges különleges kívánság teljesíthetoségérol.

d) Az ügyfelek tájékoztatását minden esetben azonos színvonalon kell biztosítani.

e) Az ügyfél megtévesztésével, vagy hiányos információ közlésével a tanfolyam elvégzésére történo ösztönzése nem megengedett.

f) Az Autósiskola kínálata kizárólag olyan tanfolyamokat és szolgáltatásokat tartalmazzon, amelyek teljesítésére, szervezésére jogosult.

Vitás kérdések rendezése

a) Az Autósiskola és az ügyfél közötti vita esetén az Autósiskolának törekedni kell a vitás kérdés mindkét felet kielégíto gyors, és a képzés rendjét, menetét nem zavaró megoldására. Ennek eredménytelensége esetén indokolt az illetékes területi kamara mellett muködo Békélteto Testület közremuködését igénybe venni.

b) Mindez nem korlátozza az Autósiskolának azon lehetoségét, hogy az iskola rendjének fenntartása, ideértve a munkavállalókat és más tanulókat ért sérelmeket is, illetve jogainak érvényesítése érdekében a rendelkezésére álló, valamennyi törvényes eszközt igénybe vegye.

c) Amennyiben az ügyfél a Autósiskola bármely cselekménye miatt panasszal kíván élni, fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ezt a vállalási feltételekben felsorolt helyeken teheti meg.

d) Az ügyfelet eroszakkal, fenyegetéssel vagy más módon megakadályozni az illetékes szervezetekhez fordulásban, nem megengedett.

e) Amennyiben az Autósiskola az ügyfelet ért kárért a felelosségét elismeri, törekedjék a jogos, illetve méltányos kárigény mielobbi kiegyenlítésére.

A fizetési kötelezettség

a) A tanfolyam vagy az igényelt szolgáltatás díját és az ellenszolgáltatás kifizetésének módját a vállalási feltételekben kell rögzíteni.

b) A tandíj beszedése céljából mindennemu eroszak alkalmazása, illetve az önbíráskodás tilos.

c) Amennyiben az ügyfél a fizetést vagy a nyilatkozattételt megtagadja a jogos igény érvényesítésére bírósághoz lehet fordulni.

Tájékoztatás a tanfolyami díjakról

a) A tanfolyami árakat jól látható helyeken ki kell függeszteni az ügyfélszolgálati irodában és részleteiben fel kell tüntetni a tanulónak átadott írásos tájékoztatóban.

b) A szolgáltatás árairól a jogszabályból fakadó kötelezettségen túl is minden segítséget meg kell adni az ügyfélnek.

Fizetés, számlaadás

a) A szolgáltatás díját kizárólag az Autósiskola ügyfélszolgálati irodában nyitva tartási idoben szabad befizetni és errol minden esetben nyugtát, vagy számlát kell adni.

b) Pótóra vásárlás esetén hasonló módon kell eljárni.

c) Az oktatás (szolgáltatás) befejezésével, az ügyfél kérésére, a szolgáltatásról számlát kell kiállítani, amennyiben a részletfizetésekrol korábban csak nyugtá(ka)t kapott.

d) A képzés befejeztével az elszámolást minden esetben - az ügyfél külön kérése nélkül is - el kell készíteni, oly módon, hogy az, az igénybe vett szolgáltatást tételesen részletezve, olvashatóan és helyesen tartalmazza.

e) Kézzel írott összeadás esetén ajánlott az összeadás helyességének kontrollálása. Kérésére az ügyfelet segíteni kell az elszámolás áttekintésében, ellenorzésében.

A hálapénz (borravaló)

Nem megengedett a hálapénzt igényelni vagy arra az ügyféllel történo beszélgetéskor, bármely módon utalást, célzást tenni, és foleg kikényszeríteni.

VII. Az autósiskola és az ügyfél viszonya

1. Az autósiskola és a tanuló kapcsolatának alapdokumentuma a "Vállalkozási feltételek", melynek a vonatkozó rendeletben eloírt minden részletre ki kell terjedni, és a tanulónak át kell adni. A tanulónak ez alapján kell döntenie, melyik autósiskola a legmegfelelobb számára. A tanuló jelentkezésekor ezen túlmenoen részletes tájékoztatást kell adni szóban a tanfolyam menetérol és a várható valamennyi költségrol ( pl. orvosi vizsgálat, okmánybélyeg, vizsgadíjak, eü. vizsga stb. )

2. A "Vállalkozási feltételek"- és a "Tanulószerzodés"-tol eltéro és abban nem szereplo egyéb követelményeket támasztani a tanulóval szemben tisztességtelen és etikátlan.

3. Az Autósiskola tartsa tiszteletben az ügyfél személyiségi jogait, és legyen tekintettel az érdekeire. Részére adjon meg minden olyan információt, amely az eredményes felkészüléséhez szükséges.

VIII. Autósiskola és a közlekedési hatóság közötti viszony

1. Az Autósiskola törekedjék arra, hogy munkájával, magatartásával erősítse a Közlekedési Felügyelet szakmai tekintélyét, a vizsgáztatás tisztasága iránti bizalmat.

2. Az Autósiskola feladata, hogy munkájával és magatartásával ne okozzon zavart a hatóság szakmai tevékenységében.

3. Az autósiskola adja meg a Közlekedési Felügyeletek munkatársainak az elvi alapokon nyugvó tiszteletet. (Az alapelv az, hogy a hatóság képviseloinek - szakfelügyeloknek, vizsgabiztosoknak stb. a tiszteletet akkor is adjuk meg, ha mi azt tolük esetleg nem kapnánk meg. Különösen fontos ez a tanuló jelenlétében.)

IX. Az autósiskola és a szakoktató viszonya

A szakoktatóval szembeni követelmények:

a) Fellépése, megjelenése legyen határozott.

b) Külseje legyen kulturált, ápolt és gondozott. Öltözete feleljen meg a közízlésnek, az évszaknak és az idojárásnak.

c) Nem szabad szakadt, piszkos, elhanyagolt ruházatban oktatni. Hangsúlyt kell helyezni a diszkrét, félreértésre okot nem adó öltözetre.

d) Semmilyen idojárási körülmények mellett sem megengedett a papucsban vagy a mezítlábasan végzett oktatás ill. vezetés.

e) Feleljen meg a jogszabályi feltételeknek, rendelkezzen az átlagost meghaladó gépjármuvezetoi szakmai ismeretekkel.

f) Munkáját minden esetben kipihenten kezdje meg, a munkavégzés során nem állhat alkohol, vagy más - a vezetési, oktatói tevékenységét hátrányosan befolyásoló - szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatt.

A szakoktatóval kapcsolatos általános elvek és normák

a) A szakoktató hivatásának gyakorlásával a közlekedési gondolkodás formálója, jelentos társadalmi szerepet tölt be a helyes közlekedési magatartás és közlekedési kultúra kialakításában. Ezért a szakoktató a legjobb tudása és lelkiismerete szerint oktassa tanulóját.

b) Munkája során törekedjen arra, hogy az állampolgárok a közúti közlekedés írott és íratlan szabályaiba vetett bizalmát erosítse.

c) Kötelessége, hogy a tanítás során használjon fel minden alkalmat a tanuló tudásának fejlesztésére, a közlekedési szabályok tiszteletének erosítésére.

d) Hivatásbeli kötelessége, hogy ismereteit rendszeresen gyarapítsa a szakirodalom tanulmányozásával és a szervezett szakmai képzéseken, továbbképzéseken.

e) A szakoktató kötelessége a Közlekedési Fofelügyelet által meghatározott tanfolyamok tantárgyaira, óraszámaira, a foglalkozások pontos kezdésére, befejezésére a szünetek megtartására és egyéb eloírásaira vonatkozó szabályzatokban foglaltak pontos betartása.

f) A szakoktató kötelessége, hogy a tanítás során használjon fel minden alkalmat a tanuló tudásának fejlesztésére, a közlekedési szabályok tiszteletben tartására.

A szakoktató és az Autós iskola közötti általános elvek és normák

a) Az Autósiskola csak szakmai névjegyzékben szereplo olyan szakoktatót foglalkoztathat, aki a hatályos jogszabály - jelenleg a többszörösen módosított 20/1992 (VII. 21.) KHVM rendelet - szerinti szakirányú felsofokú végzettséggel rendelkezik.

b) Az Autós iskola a foglalkoztatás módjától függetlenül minden esetben köteles a szakoktatóval szerzodést kötni és azt írásba foglalni.

c) Az elméleti szakoktató feladata a képzésre átadott tanfolyami hallgatók csoportos képzése.

d) A gyakorlati szakoktató feladata a képzésben részt vevo tanfolyami hallgatók egyéni képzése. A saját oktató jármuvel rendelkezo szakoktató ennek megvalósítása érdekében köteles a jogszabályban eloírt, a tevékenység végzésére vonatkozó személyi és tárgyi feltételekrol gondoskodni és az oktató jármuvére, valamint a tanulókra is kiterjedo biztosítást kötni. Ennek esetleges elmulasztásából bekövetkezo károkozásért teljes felelosséggel tartozik.

e) A szakoktató személyes munkavégzése kötelezo, azt harmadik személynek nem adhatja át.

f) Tan- és a vizsgadíjat a tanulók az Autósiskolának fizetik és nyugtával, számlával vagy a csekk feladóvevényével igazolják a szakoktató felé a díj befizetését. A szakoktató a tanulótól tandíj vagy vizsgadíj címén pénzt nem vehet át.

g) A szakoktató a tevékenységet a jogszabályok szerint és a tole elvárható szakértelemmel köteles végezni. Vezetésre történo beosztása feleljen meg a hallgatók igényeinek. Felelos a tematika betartásáért, a tanulók eredményes képzéséért, a vezetési óradíj befizetésének ellenorzéséért, a képzéssel összefüggo nyomtatványok valóságnak megfelelo kitöltéséért valamint a tanulókkal kapcsolatos adatok, információk megorzéséért.

h) Szakoktató a teljesítményével a tárgyhónapot követo elso három munkanap valamelyikéjén az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon számol el. A jogviszonyban foglalkoztatottak kifizetése is ezek alapján történik. A vállalkozóként oktató, egyeztetést követoen az igazolt órákról számlát állít ki, melyet a megbízó Autósiskola 3 munkanapon belül egyenlít ki.

Különösen etikátlan magatartásnak minosül:

a) Ha az Autósiskola nem ad számlát, vagy nyugtát a tanulónak a tandíj átvételérol.

b) Ha a szakoktató tanulótól tandíj vagy vizsgadíj címén pénzt vesz át, azzal az Autósiskolánál nem számol el, és sajátjaként kezeli.

c) Ha a szakoktató a tanulónak leadott vezetési órákat az erre a célra rendszeresített okmányokon nem tünteti fel, különösen akkor, ha a tanulótól ezért pénzt vesz át, és sajátjaként kezeli.

d) Ha a szakoktató a tanulónak leadott vezetési órát bármilyen jogcímen megrövidítette és azt nem pótolta, ugyanakkor az Autós iskola felé azt teljes értéku oktatott órának elszámolta.

e) Ha az Autósiskola nem a rendeletekben meghatározott bér és üzemeltetési költségeket fizeti meg az oktatónak.

f) Ha a szakoktató nem a szerzodésben meghatározott jármuvel oktat és ugyanakkor az Autósiskola felé a szerzodésben szereplo jármu üzemeltetési költségét számolja el.

g) Ha az Autósiskola és/vagy a szakoktató az érvényben lévo szabályok megkerülésével, kijátszásával becsapják, megrövidítik a tanulót és/vagy a hatóságokat egyéni haszonszerzés céljából.

A fekete vagy szürke gazdaság minden formája erkölcsileg, etikailag különösen veszélyes a jármuvezeto- és szakemberképzésre nézve mert lejáratja azt. Nem kíván részt vállalni a közös terhekbol, a szolgáltatási (oktatási) szint fenntartásából, fejlesztésébol. Egyéni haszon- vagy elonyszerzés céljából súlyosan veszélyezteti a tanulók felé nyújtott csökkentett szolgáltatással a közúti közlekedés késobbi biztonságát, az egészséges közlekedési és társadalmi morál fejlodését.


X. A szakoktató magatartása az ügyféllel szemben

1. A szakoktatónak az ügyféllel szemben feltétlenül udvarias és segítokész magatartást kell tanúsítania.

2. Különösen megértonek kell mutatkoznia, és fokozott segítséget kell nyújtani a mozgáskorlátozott, idosebb, halláskárosult személyeknek és a külföldieknek.

3. A hangnemet a szakoktató részérol a maximális udvariasság jellemezze, a köszönés, a megszólítás, a társalgás terén.

4. Az ügyféllel felesleges beszélgetést kezdeményezni, eroltetni nem illendo. Az oktatást megfelelo hangnemben - bizalmaskodás és tolakodás nélkül, alkalmazkodva az ügyfél személyes adottságaihoz - vezesse le a szakoktató.

5. Musorszóró rádiót, magnót, CD-t csak az ügyféllel való elozetes egyeztetés után szabad muködtetni.

6. Az oktató gépkocsiban - oktatás közben - nem szabad sem az oktatónak sem az ügyfélnek dohányozni. Amennyiben az oktató a szünetben sem szeretné, hogy az ügyfél rágyújtson a gépkocsiban, akkor az erre utaló piktogramot helyezze el muszerfalon és a gépkocsi ablakán.

7. Az oktatónak az oktatás közben egyéb tevékenységet folytatni tilos! Pl. étkezés, újságolvasás, rejtvényfejtés stb.

8. Az oktatást tilos bármilyen egyéb tevékenységgel összekapcsolni, pl. személy- vagy áruszállítással, magáncélú utakkal stb.

9. Tilos különbözo jármukategóriák azonos idoben történo gyakorlati oktatása pl. "A" kategóriás tanulók oktatása "B" kategóriás tanuló oktatása közben. Az 50 perces tanulóórák pontos betartása pedig kötelezo.

10. Az oktatónak valamennyi, a tanuló által levezetett órát a vezetési kartonon dokumentálni kell.

11. Oktatás közben rádiótelefonon telefonhívást kezdeményezni a tanuló(k) jelenlétében csak nagyon fontos esetben szabad. A hívás fogadását a tanuló(k) jelenlétében a leheto legrövidebb idon belül be kell fejezni.

12. A szakoktató vezetési stílusát a preventív és a defenzív vezetési elv jellemezze. A forgalomban való részvétele ne keltsen félelmet az ügyfélben és a forgalom többi résztvevoiben. Legyen határozott, de ugyanakkor tilos szabálytalanul, eroszakosan közlekedni.

13. A gépkocsi utasterébe a tanuló által bevitt kézi poggyász felügyeletéért a szakoktató nem felelos. Ugyanakkor az oktatás végeztével a szakoktatóval szemben elvárás, hogy az utasteret és a csomagteret átvizsgálja, hogy valamelyik tanuló nem felejtett-e valamit a gépkocsiba.

14. Amennyiben valamilyen tárgyat, vagy értéket talál, akkor haladéktalanul értesítenie kell az Autósiskolát, és ott soron kívül köteles leadni azt.

15. Szakoktatónak nem megengedett a tanulók között válogatni, azok neme, életkora, jogosítványa, iskolai végzettsége, vagy más szempontok alapján.

16. A tanfolyamra beiskolázott tanulónak a szakoktató által kezdeményezett befolyásolása nem megengedett, ha azt abból a célból teszi, hogy nála vezessen.

17. Az ügyfél képzését - kizáró okok hiányában -, a szakoktató köteles elvállalni.

18. Az ügyfeleket a jelentkezés ill. az átvett vezetési kartonok sorrendjében kell oktatni, kivéve, ha az ügyfél nem a sorrendben a következo, hanem a szabad kapacitásban hátrább álló szakoktatót választja. Ez utóbbi esetben a többi szakoktatónak nem szabad az ügyfél választását megakadályozni, illetve errol a kiválasztásról rosszalló véleményt kifejezni.

19. A szakoktató köteles a képzéssel kapcsolatos adatokat feljegyezni, a tanuló szabadidejéhez igazodó, és vele egyeztetett vezetési tervet készíteni. Annak helyét és idopontját a tanulóval idoben közölni, és amennyiben szükséges visszakérdezéssel meggyozodni arról, hogy jól értette azokat. Célszeru a vezetési tervet a tanulóval aláíratni.

20. Amikor a gépkocsi a megbeszélt váltási helyre érkezik, a szakoktató a lehetoségekhez képest tegyen meg mindent az oktatási óra eredményes teljesítése érdekében. Pl. a tanuló lakásra érve jelzi megérkezését kaputelefonon stb. Különösen körültekintoen járjon el az elso találkozás alkalmával.

21. Ha a tanuló késik az oktató is 30 percet köteles várni. Amennyiben az oktató igényt tart a neki járó díjazásra, akkor a tervezett teljes vezetési idot köteles a váltóhelyen kivárni és az idoközben megérkezo tanuló, vagy az iskolavezeto rendelkezésre állni. Ha a vezetés az oktató hibájából marad el a tanulót másik idopontra történo beosztással kártalanítani kell.

22. A szakoktató az ügyfélre várakozásnál nem zavarhatja a közúti, illetve a gyalogos forgalmat, melloznie kell a köznyugalmat zavaró tevékenységet (hangjelzés, hangos rádiózás, a motor túráztatása ...stb.).

23. A szakoktató nem köteles az oktatást teljesíteni olyan útvonalon, amelyet veszélyesnek tart, vagy amely a gépkocsi állagát veszélyezteti.

24. Ha az oktató gépkocsival a szakoktató tanuló nélkül közlekedik (magáncélú használat) a "T" betut le kell takarni, vagy le kell hajtani (szerelni).


25. Az oktatás megtagadásának jogszeru esetei

A szakoktatónak nem feladata a tanuló kívánságainak kritika nélküli teljesítése. Oktatási kötelezettség nem terheli, ha kétséget kizáróan meg tudja állapítani, hogy:

a) a tanuló fertozo beteg, vagy súlyosan sérült (pl. keze vagy lába be van gipszelve)

b) ha a tanuló ittas, illetve kábítószer hatása alatt áll

c) ha a tanuló garázda magatartással konfliktushelyzetet idézhet elo

d) ha a tanuló oktatás közben élo állatot kíván magánál tartani

e) ha a tanuló ruházatával vagy egyéb módon a tantermet vagy a gépkocsit beszennyezheti

f) ha a tanuló az eloírt határidore nem teljesíti a szükséges befizetéseket

g) ha a tanuló olyan szolgáltatást is igénybe kíván venni, amelyhez a szakoktató kello ismerettel és engedéllyel nem rendelkezik (pl.: csomagszállítás, ügyintézés, személyi védelem stb.)

h) ha a tanuló oktatás közben más idegen személy jelenlétét köti ki

i) ha az egyes jármukategóriára eloírt tárgyi feltételek hiányosak

j) ha az autósiskola által az oktató rendelkezésére bocsátott képzési dokumentumok hiányosak

k) ha a tanuló kivonja magát az oktató felügyelete alól és a minimális együttmuködési készség sem tapasztalható a részérol

Megtagadható a már megkezdett oktatás további teljesítése, ha a kizáró okokra menet közben derül fény.

XI. A szakoktató magatartása a hatósági vizsgán

1. A szakoktató a vizsga során magatartásával segítse a vizsga sikeres és tisztességes lebonyolítását.

2. A vizsga során etikátlan minden olyan magatartás, amely a szabályzat szerint nem megengedett, valamint a tanuló vizsgaproduktumát hátrányosan befolyásolja. (pl.: indokolatlan fékezés, kormányzás, megtéveszto útvonalmegadás, stb.)

3. Az oktató a vizsgabiztosnak sem anyagi, sem természetbeni juttatást sem más elonyt nem ajánlhat fel a vizsga sikeres lebonyolítása érdekében.

4. Az oktató a tanulótól a sikeres vizsga lebonyolítása érdekében semmiféle anyagi vagy természetbeni javakat nem kérhet, nem követelhet. Az egyik legsúlyosabb vétséget követi el, ha visszaél oktatói státuszából adódó helyzetével a tanuló hátrányára.

5. Ha a vizsga az oktató hibájából hiúsul meg, akkor a vizsgadíjat az oktatónak kell megfizetnie.

XII. Az oktatójármu állapota

1. Az oktató köteles gondoskodni arról, hogy az általa üzemeltetett oktatójármu sérülésmentes legyen, illetve az esetlegesen keletkezett sérüléseket - a tanulók érdekeinek szem elott tartásával - a leheto legrövidebb ido alatt javíttassa meg.

2. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelo gépkocsinak mindenkor kifogástalan muszaki és esztétikai állapotúnak kell lennie.

3. Az oktatójármu legyen kívül-belül- az idojárási viszonyoknak megfeleloen - tiszta, gondozott.

4. A csomagtérnek tisztának és a gépkocsi muködtetéséhez, valamint az oktatáshoz szükséges dolgokon kívül üresnek kell lennie.

5. A gépkocsiban nem szabad elhelyezni a tanulót irritáló, udvariatlan hangnemu tilalmi felszólításokat, politikai és/vagy vallási tartalmú, vagy a közízlést sérto, szakmailag kifogásolható tárgyakat, reklámokat, hirdetéseket, feliratokat.

6. Az oktató jármuvön - mint reklámhordozón - reklámot, hirdetést elhelyezni csak a vonatkozó jogszabályoknak megfeleloen szabad. Az oktatás ideje alatt kizárólag csak annak a képzoszervnek a cégtáblája helyezheto el, (az viszont kötelezoen) akinek a tanulóját oktatja.

XIII. A szakoktatóra vonatkozó egyéb magatartási szabályok

A többi szakoktatóval szembeni magatartás

a) A szakoktatóknak a többi szakoktatóval szemben együttmuködo, segítokész és udvarias magatartást kell tanúsítania. Feltétlenül szükséges, hogy a valódi, vagy a vélt sérelem esetén is tartózkodjon a szakoktató a durva szóváltástól, magatartástól, különösen nyilvánosság elott.

b) Az ellenorzési, illetve szakfelügyeleti jogkörrel felruházott személyekkel szemben udvarias, segítokész magatartást kell tanúsítani, munkavégzésükben támogatni kell oket.

Szigorúan tilos az oktatónak:

a) a tanulóval való bizalmaskodás és ebbol a célból a tanuló testi érintése;

b) a tanuló átcsábítása másik oktatótól, autósiskolától;

c) a tanpályát nem rendeltetésszeruen használni;

d) a vállalkozó (a szakoktató) a másik vállalkozót (szakoktatót) nem korlátozhatja vállalkozásában, munkavégzésében, a tanpályáról nem küldheti el;

e) agresszivitással, eroszakkal fellépni a tanulóval, másik szakoktatóval vagy a hatóság képviselojével szemben;

f) a tanuló jelenlétében való vita, rendreutasítás, kioktatás másokkal szemben;

g) a szakoktató vagy a tanfolyamot szervezo vállalkozás ismert külso jelzéseivel, vagy védjegy oltalomban részesülo lógóival azonos, vagy az összetéveszthetoségig hasonló jelzések használata;

h) a tanulók megtévesztése céljából nem létezo, vagy megszunt társaság, autósiskola ill. érdekképviseleti tagságra utaló jelzések használata.

Az oktató magatartása hivatalos személlyel szemben

a) A rendorség, valamint minden hatósági jogkörben eljáró személlyel szemben határozott, de elozékeny és udvarias magatartást kell tanúsítani, a hatáskörükben eljáró személyeket intézkedésükben támogatni kell.

b) A hatósági jogkörben eljáró hivatalos személyek, illetve a megfelelo jogkörrel felruházott ellenorök rendelkezéseit, utasításait, amennyiben azok a szakoktató tudomása szerint jogszabályba nem ütköznek, ellenvetés nélkül végre kell hajtani.

XIV. Hatálybalépés és határozati javaslat

A jelen etikai kódexet az MKIK 2002. április 25-én megtartott XIV. Küldöttgyulése elfogadta és hatályba léptette.


1. számú függelék


AZ ETIKAI KÓDEXBEN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSE ÉS MAGYARÁZATA

Iskolavezeto: a képzo szerv tagja vagy alkalmazottja. Szakmai vezeto, aki a képzés szakmai eloírásainak betartásáért felel. Tevékenységével elsosorban és döntoen a képzoszerv szakmai munkáját irányítja. Iskolavezetoi névjegyzékben szerepel. Iskolavezetoként egyidejuleg egy képzo szervnél tevékenykedhet

Képzoszerv (autósiskola): olyan vállalkozás, szervezeti egység, gazdálkodó szervezet, (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó) aki/amely anyagi ellenszolgáltatás fejében elsosorban jármuvezeto és/vagy szaktanfolyami képzést végez, és a képzési szolgáltatásra a hatóságtól engedélyt kapott.

Megvesztegetés: jogtalan, ellenérdeket teremto részesedés vagy díjazás felajánlása vagy elfogadása.

Oktató jármu: az oktatás céljára kialakított és felszerelt, esztétikailag és muszakilag megfelelo, kulturált szolgáltatást nyújtó képzési célokat szolgáló jármu.

Szakoktató: a képzoszerv olyan munkatársa, alkalmazottja vagy szerzodött partnere, aki az iskolavezeto szakmai irányításával önálló, megfelelo szintu oktatói munkát végez. Szakoktatói névjegyzékben szerepel.

Ügyfél (tanuló): az a természetes személy, akivel a képzoszerv beiskolázási szerzodést kötött, vagy szaktanfolyami képzésre beiskolázta.